Grafički prikaz gibanjaMijenjajte početne uvjete (početnu točku, brzinu, akceleracuju) i pokrenite automobil.
Istovremeno se gibanje automobila prikazuje i u s-t (xo-t) dijagramu i u v-t dijagramu.Uočite:
-da se za a= 0 m/s2 tijelo giba jednoliko, za negativnu akceleraciju usporeno, a za pozitivnu ubrzano.
-da je brzina vektorska veličina i da osim iznosa ima i smjer, pa negativna brzina znači suprotan smjer gibanja u odnosu na pozitivnu brzinu.

Za jednoliko gibanje brzina je stalna, a put dobijemo iz izraza:

s = vt, ili s = so + vt ukoliko je početna točka gibanja različita od nule.


Ako se tijelo giba s konstantnom (stalnom) akceleracijom, tj. akceleracijom koja se ne mijenja, tijelo se giba jednoliko ubrzano, ili jednoliko usporeno.
Što znači da mu se u jedinici vremena (jednoj sekundi) brzina mijenja za stalno isti iznos.

Ako se tijelo giba, npr. akceleracijom od 2 m/s2, to znači da mu se brzina u svakoj sekundi promijeni za 2 m/s.

U ovom slučaju brzinu računamo prema izrazu:

v = at, ili v = vo + at ( tj. v = vo - at, ako je akceleracija negativna-tj. ako tijelo usporava), vo je početna brzina.

Put za ovo gibanje u osnovnoj školi ne obrađujemo, a računa se prema izrazu:

s = 1/2at2 ,odnosno: s = so + 1/2at2, ukoliko je početna točka gibanja različita od nule.

Odnosno:

s = so + vot + 1/2at2, ukoliko je dana i početna točka različita od nule i početna brzina.