Grafički prikaz jednolikog pravocrtnog gibanja
Kada se tijelo po pravcu giba stalnom brzinom kažemo da se giba jednoliko pravocrtno.
Tijelo koje se giba jednoliko pravocrtno u jednakim vremenskim razmacima prevaljuje jednake udaljenosti.
Jednoliko pravocrtno gibanje nekog tijela možemo grafički prikazati tako da u koordinatnom sustavu prikažemo ovisnost:

-puta o vremenu, s-t dijagram
-brzine o vremenu, v-t dijagramPogledajmo kako izgleda grafički prikaz jednolikog pravocrtnog gibanja u s-t i v-t dijagramima:Creative Commons License
Original simulacija kreirao je Andrew Duffy i objavljene su pod Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.
Original simulacija možete naći: http://physics.bu.edu/~duffy/classroom.html.