Pisano oduzmi zadane brojeve. U slučaju prenošenja prijenos zabilježiti: