SudokuNadopuni kvadrat obojanim krugovima tako da se niti u jednom retku i niti u jednom stupcu ne ponovi ista boja.
Također niti u kvadratima veličine 2x2 ne smiju biti dvije iste boje.