Centralna simetrija
Pogledajmo kako naći centralno simetričnu sliku četverokuta obzirom na točku C:

original apleta, Miks