��

Mno~enje i dijeljenje decimalnih brojeva dekadskim jedinicama



Ana je kupila 10 sladoleda po cijeni od 7kn i 55 lp, tj. 7.55 kn.
Koliko je Ana platila svih 10 sladoleda?

7.55 + 7.55 + 7.55 + 7.55 + 7.55 + 7.55 + 7.55 + 7.55 + 7.55 + 7.55 = 75.5

Ana je deset sladoleda platila 75.5kn
Navedeno zbrajanje mo~emo krae zapisati kao:

7.55 ∙ 10 = 75.5

Mo~emo uoiti da se kod mno~enja decimalnog broja brojem deset decimalna toka pomie za jedno mjesto u desno.
Vrijedi openito:

Decimalne brojeve dekadskim jedinicama mno~imo tako da
decimalnu toku pomaknemo udesno za onoliko mjesta koliko dekadska jedinica ima nula.


ako je 34 ∙ 100 =3 400 onda je 3 400 : 100 = 34
takoer vrijedi: ako je 3.41 ∙ 10 =34.1 onda je 34.1 :10 = 3.41,
pa mo~emo zakljuiti:

Decimalne brojeve s dekadskim jedinicama dijelimo tako da
decimalnu toku pomaknemo ulijevo za onoliko mjesta koliko dekadska jedinica ima nula.


Rijeai zadatke:



1.




2.