DjeljivostBroj a je djelitelj broja b ako broj b možemo podijeliti brojem a bez ostatka.

Primjer:
6 je djelitelj broja 12 jer je 12:6=2.
6 je djelitelj broja 12 kraće pišemo 6I12
2 je djelitelj broja 4 jer je 4:2=2.
3 nije djelitelj broja 10 jer je 10:3=3 i ostatak 1.1.) Riješi kviz:


Višekratnik nekog broja u sebi više puta sadrži taj broj:
višekratnik nekog broja ujedno je i djeljiv tim brojem.

2.) Zapiši višekratnike broja 2 koji nedostaju:Možeš li uočiti što je zajedničko višekratnicima broja 2? Kako možemo prepoznati je li neki npr. peteroznamenkasti broj višekratnik broja 2?
3.) Riješi kviz:


4.) Zapiši višekratnike broja 5 koji nedostaju. Možeš li uočiti što je zajedničko višekratnicima broja 5?

Možemo li bez računanja prepoznati je li neki broj višekratnik broja 5?


5.) Riješi kviz:


6.) Grupiraj zadane brojeve: