Skup čine elementi koji imaju neko zajedničko svojstvo.
Kako bi nazvali skup sa slike?
Možeš li unutar tog skupa odrediti još neki skup?
Iscrtaj ga olovkom i daj mu ime.Ako su elementi skupa B ujedno i elementi skupa A, kažemo da je skup B podskup skupa A.
Matematički to zapisujemo ovako: B⊆ARiješi sljedeće zadatke:


1.


2.Razvrstaj elemente u sljedećim zadacima:


DOS autori


Ako je neki element ujedno element i skupa A i skupa B kažemo da je on element presjeka tih skupova. Presjek skupova A i B je skup koji čine svi elementi koji pripadaju i skupu A i skupu B. Presjek skupova A i B označavamo A∩B i čitamo A presjek B.

Može li se dogoditi da presjek skupova nema niti jedan element?

Za skup koji nema elemenata kažemo da je prazan. Prazan skup označavamo ∅

Ako sastavimo skup čiji elementi se nalaze ili u skupu A, ili u skupu B takav skup zovemo unija skupova AiB.
I označavamo ga A∪B, a čitamo A unija B.
Riješi sljedeće zadatke:
3.

4.


5.6.Ispiši zadane skupove, nemoj zaboraviti vitičaste zagrade!
7. Zadani skup oboji/obriši klikom na njega

GeoGebra