Linearna jednadžba s dvije nepoznanice
Linearna jednadžba s dvije nepoznanice oblika ax+by=c, gdje su a,b i c racionalni brojevi (realni brojevi) ima rješenje u obliku uređenog para (x,y).
Uređeni par (x,y) je rješenje linearne jednadžbe ax+by=c, ako se uvrštavanjem vrijednosti x i y u jednadžbu ax+by=c dobije istinita jednakost.
Na primjer: uređeni par (-1, 3) je rješenje jednadžbe 7x-3y=-16, jer uvrštavanjem u jednadžbu x=-1 i y=3 dobivamo:
7 ∙ (-1) - 3 ∙ 3 = -7 -9 = -16
Svaka linearna jednadžba s dvije nepoznanice ima beskonačno mnogo rješenja.
Pomoću sljedećeg uratka provjeri znaš li prepoznati je li dani uređeni par rješenje linearne jednadžbe s dvije nepoznanice: