Postotak je razlomak s nazivnikom sto.
Svaki postotak možemo zapisati u obliku razlomka, ili decimalnog broja tako da ga podijelimo sa sto.

Na primjer:

20% =
20 / 100
=
1 / 5


70% =
60 / 100
=
7 / 10


ili

20%=20:100=0.2

70%=70:100=0.7Također svaki decimalni broj, ili razlomak možemo zapisati u obliku postotka.

Na primjer:


3 / 4
=
3·25 / 4·25
=
75 / 100
=75%


0.3 =
0.3·100 / 100
=
30 / 100
=30%


Osim proširivanjem (ili skraćivanjem) razlomaka tako da im nazivnik bude jednak broju 100,
razlomke u postotke možemo pretvarati i tako da ih najprije zapišemo u obliku decimalnog broja, a zatim decimalni zapis razlomka zapišemo u obliku postotka.

Na primjer:

1 / 4
= 1:4=0.25=25%


Riješimo sljedeće zadatke kako bi provjerili jesmo li naučili kako postotke zapisivati u obliku decimalnih brojeva i razlomaka,
te razlomke i decimalne brojeve u obliku postotka:


1.)
2.)
3.)